Op woensdagavond 24 april is er weer de algemene ledenvergadering.

Vanaf 19.15 uur is er koffie en thee voor iedereen en om exact 19.30 uur is er een interessante voordracht van de heer Cees Hazenberg uit Oss over “Het Mysterie van het Koper”.

Na afloop van de lezing start direct de Algemene Ledenvergadering.

AGENDA 

1.  Opening
Welkom, presentielijst, inleiding en vaststellen agenda.

2.  Vaststelling verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering: 25-04-2012 (BvS)

3.  Mededelingen en ingekomen stukken
a) Verslag van overleg met de Gemeente Maasdonk o.a. over huurprijzen.
b) Eerste resultaten enquête.

4.  Vaststellen jaarverslag 2012 (BvS)

5.  Vaststellen jaarrekening 2012 (JvH)
Verslag kascommissie 2012, dechargeren Bestuur voor gevoerd financieel beleid.
Wnd. penningmeester zal tevens verslag doen over afwikkeling Stichting ”WIK 50”.
Financiële acties.

KORTE PAUZE

6.  Evaluatie functioneren diverse geledingen
Fanfare, Slagwerkgroep, Majorettes, Studieorkest en Pompzwengels

7.    Belangrijke informatie vanuit de commissies
Evenementencommissie, Activiteitencommissie, Ledenwervingscommissie Uniformen/Instrumentencommissie, Public Relations & Muziekcommissie

8.  Bestuursverkiezing
– Volgens rooster van aftreden: voorzitter Charles van Herpen
(Charles is eind september 2010 gestart als opvolger van Mark van Schijndel, Charles is al na 2½ jaar verkiesbaar, omdat hij het langst zittende DB-lid is).
Charles stelt zich herkiesbaar voor een tweede termijn.
– Daarnaast stelt het Bestuur voor de heer Dim van de Put aan te stellen als vijfde Dagelijks Bestuurslid. Gezien zijn ruime ervaring met financiën wil het Bestuur hem aanstellen als nieuwe penningmeester.
– Daarnaast stelt het Bestuur voor om Ricardo Caspers (Pompzwengels) en Lisa Coppens (Majorettes) aan het Algemeen Bestuur toe te voegen als Bestuurslid vanuit hun geledingen.

Mochten andere leden zich kandidaat willen stellen, dan kan dit tot uiterlijk
woensdag 17 april 20.00 uur bij Berghit van Schijndel, secretaris van het Bestuur: muziekverenigingwik@live.nl
(Een voordracht kan plaats vinden als 10 leden de kandidatuur ondersteunen.)

9.  Rondvraag
Het bestuur verzoekt leden om in de Ledenvergadering te behandelen punten woensdag 17 april 20.00 uur te mailen naar de secretaris van het Bestuur: muziekverenigingwik@live.nl

Vragen, die later binnenkomen, kunnen mogelijk niet meer tijdens de Algemene Ledenvergadering worden beantwoord.

10. Sluiting