Muziekvereniging Willen Is Kunnen

In de groene oase tussen Oss en Den Bosch, ligt het pittoreske dorpje Geffen. Er woont een bezig volkje dat zich kenmerkt door haar ondernemerschap en bloeiend verenigingsleven.

Muziekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) is opgericht in 1961 en is een van de meest actieve en meest gewaardeerde verenigingen van het dorp. Naast het fanfareorkest kent W.I.K. een slagwerkgroep, majorettekorps en een opleidingsorkest. Ook is blaaskapel de Pompzwengels nauw verbonden met de vereniging.

W.I.K is een kleurrijke vereniging. De diversiteit in leeftijden en karakters is ontzettend groot. De vereniging heeft onder andere  meerdere bakkers, juffen en meesters, zorgverleners, een geschiedkundige, een bibliothecaris, verkopers, ambtenaren, bouwvakkers, ingenieurs, directeuren, eigen bazen en zelfs een deurwaarder! De leden hebben een belangrijk ding gemeen: namelijk de liefde voor muziek! Iedereen heeft zijn eigen inbreng en alle kwaliteiten zijn aanwezig om ook de organisatorische kant van de vereniging goed te laten draaien. Er wordt veel georganiseerd door de diverse werkgroepen.

Jaarlijks houdt W.I.K. een kerst, speeltuin- en donateursconcert. Daarnaast worden er met regelmaat muzikale samenwerkingen gezocht met koren, bekende en minder bekende artiesten. Zo werd er in samenwerking met de basisschool een musical opgevoerd, hebben ze opgetreden met Gerard van Maasakkers en werd een groot jubileum W.I.K.-end georganiseerd in het kader van het 50 jarige bestaan. Ook het runnen van een terras of de organisatie van een groot meerdaags evenement schrikt de leden van W.I.K. niet af.  Er wordt aan concoursen deelgenomen en serenades gegeven voor jubilarissen, gouden huwelijken en 100-jarigen. Tussendoor is de vereniging present tijdens Geffense activiteiten zoals Sinterklaas, Koningsdag, Dodenherdenking en Effe noar Geffe.

Kortom een bruisende en actieve vereniging in het hart van de samenleving!

Een aanvraag doen voor een serenade?
Stuur ons een mailtje
-> muziekverenigingwik@live.nl

Een stukje geschiedenis

De geschiedenis van W.I.K. begint in 1959. In Geffen leeft het verlangen om te komen tot de heroprichting van een muziekkorps. De Geffense harmonie `de Eendracht`is in 1948 opgeheven bij gebrek aan leden, financiën en goede instrumenten. In 1959 komt er een onverwacht initiatief; Kees van Erp meldt zich bij de burgemeester met een lijst van 20 aspirant/leden, die een drumband willen oprichten. Er volgt spoedoverleg met burgemeester C. van Zijl, welke het plan enthousiast goedkeurde. Op zondag 9 november 1959 vond in het oude patronaat de eerste repetitie plaats op zelfgemaakte oefentrommels (houten blokken voorzien van een rubberlaag).

Op 14 januari 1960 vond de definitieve oprichting van de drumband plaats. Burgemeester van Zijl leidde de vergadering en er werd een voorlopig bestuur gekozen. Een financiële actie werd op touw gezet voor de aanschaf van de benodigde instrumenten. Een actie-comité bracht huis-aan-huis bezoeken in Geffen. Dit werd een groot succes; in de periode van 23 februari tot 1 maart werd 2.658,35 gulden bijeengehaald. Ook de gemeente droeg zijn steentje bij en het banksaldo van `de Eendracht` á 183,39 gulden komt beschikbaar voor de pasgeboren muziekvereniging W.I.K.. Voor een bedrag van 3.500 gulden werden de benodigde slagwerkinstrumenten en materialen aangeschaft, waaronder 12 snaretroms, 4 pauken, een grote trom en een tambour-maître stok.

Op 10 augustus 1960 had het bestuur van W.I.K. een ontmoeting met het oudbestuur van fanfare Bergoss (deze muziekvereniging was opgeheven). Het hele instrumentarium was te koop. Dit was een unieke kans voor de vereniging. Door renteloze voorschotten tot een bedrag van 1.425 gulden en donaties van 1.200 gulden werd het benodigde geld bij elkaar gebracht om het gehele instrumentarium over te nemen. Op 14 januari 1961 wordt het gehele instrumentarium, bestaande uit: 13 bugels, 2 tuba´s, 3 baritons, 5 trombones, 4 althoorns, 3 sopraansaxen, 1 tenorsax, 1 altsax, 2 bassen, 1 trompet, 3 pistons, 1 corhoorn met koffer en ook nog de kast vol muziekwerken, aangekocht voor een bedrag van 2.625 gulden.

Piet Willemse, Bijs Heijmans, Jan van Schijndel werden de blazers van het eerste uur. Ook Dorus Willemse en zijn zonen Bart en Jan waren vanaf de eerste minuut lid. Na een plaatselijke oproep melden zich 80 aspirant leden. Er moest geloot worden, er waren niet voldoende oefeninstrumenten. Voorzitter Th. Prinssen begon met de opleiding, daarbij gesteund door genoemde oud-muzikanten. De drumband en bazuingroep trad voor het eerst naar buiten op Koninginnedag 1960. De bevolking was zeer enthousiast.

wik 1967

De fanfare begon haar repetities in zaal Govers. Op de donateursavond in maart 1961 was W.I.K. een volledige muziekvereniging met een tamboerkorps van 28 leden en een fanfare van 20 leden. Op 28 mei 1961 werden de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd en werd er een definitief bestuur gekozen: voorzitter werd Th. Prinssen, P. de kort werd secretaris-penningmeester, M.Cremers lid en K. van Erp, L. Heijmans, J. Wolf en A. Rovers werden gekozen tot commissarissen. Er werd tweemaal in de week gerepeteerd.

Al gauw werd meer aandacht besteed aan uniformering. Op 4 juni 1962 kreeg W.I.K. haar eerste vaandel, wat nu nog steeds het draagvaandel is. Het werd gemaakt door de kosteres van het klooster: zuster Angeline. Het was geïnspireerd door het wapen van Geffen. Door de optredens buiten de Geffense gemeenschap kwam al gauw de wens naar boven voor een passende uniformering. Op 23 oktober 1962 werd het uniformenfonds opgericht. De keuze van de uniformen was een moeilijke en kostbare zaak. De firma van Tilburg te Nistelrode kreeg de opdracht voor het maken van 47 uniformen: een grijze broek of rok met gouden bies, een groene colbert met epauletten met gouden versieringen, versierde revers, gouden koorden en de speciale pet met daarop het embleem van W.I.K.. Op 10 oktober 1964 vond de overdacht van de pakken plaats door burgemeester C. van Zijl in de raadszaal van het gemeentehuis. Trots en dankbaar trok W.I.K. door het dorp en genoot van eenieders bewondering.

Op 7 December 1964 vond de oprichting van de boerenkapel ´de Pompzwengels´ plaats. De kapel bleef onderdeel van W.I.K. en zou zich inzetten bij het carnavalsgebeuren. Op 20 maart 1965 herdacht de drumband en de bazuingroep het 5-jarig bestaan. Toen werd ook meteen de fusie met de fanfare vastgelegd en als stichtingsdatum werd 1 januari 1961 gekozen. Het eerste lustrum werd gevierd met een muziekshow van alle Maaslandkorpsen op het gemeentehuisplein. Het was een groot succes en de belangstelling voor het showelement was erg groot.

In 1966 werd een adviseur gezocht voor de fanfare om de voorbereiding op het eerste concours optimaal te maken. De dirigent van fanfare `Aurora`uit Heesch, de heer W. van Velden, kwam maandelijks een extra repetitie houden. De instrumenten bleken onvoldoende van kwaliteit. In 1967 werd dan ook opnieuw een instrumentenfonds opgestart. Op 14 December 1967 werden de nieuwe instrumenten geleverd door de firma Schenkelaars en overdragen voor een bedrag van 15.300,- gulden. Toen kon succes niet uitblijven. De kwaliteit steeg en zo behaalde de fanfare in 1968 de tweede prijs bij de eerste wedstrijd om de Maaslandcup in de Lievekamp te Oss. Ook haalde de fanfare op het bondsconcours te Cuijk het hoogste aantal punten van alle korpsen van de Brabantse Bond in 1968; maar liefst 324 punten en werd hiermee Brabants kampioen.Willen Is Kunnen anno 1967

In 1970 werd Jac. Merkx tijdelijk dirigent van W.I.K. en op 22 april 1970 werd Jan de Laat de nieuwe dirigent tot januari 1972. Dorus Willemse, de trouwe en legendarische bas- blazer, krijgt een gouden insigne en werd benoemd tot ere-lid. Ook werd in dat jaar de bazuingroep nieuw leven ingeblazen en werd P. de Kort voorzitter. In 1972 werd opnieuw een beroep gedaan op Th. Prinssen om het dirigentschap op zich te nemen na het vertrek van Jan de Laat.

De jaren 1973/1974 kenmerken zich vooral door de uitwisseling met ´spielemanns und fanfarezug´ uit Einhausen. De gebroeders Hendriks, twee leden van de drumband, hadden tijdens de vakantie kennis gemaakt met enkele leden van het Duits muziekgezelschap. In 1973 werd het gezelschap hier ontvangen in zaal Govers en in de school. Tegelijkertijd werd het tienjarig bestaan gevierd. De leden van het Einhausser Musikgesellschaft werden ondergebracht bij leden en vrienden van W.I.K. en zo ontstond er in drie dagen een hechte band tussen Geffen en Einhausen. Na een intensieve voorbereiding werd in 1974 een driedaags tegenbezoek aan Einhausen gebracht.

In de jaren die volgden werden er nieuwe leden opgeleid aan de plaatselijke muziekschool; trouw werd deelgenomen aan alle activiteiten in de regio. De drumband en de fanfare gaan herhaaldelijk op concours en strijden om de Maaslandcup. De optredens in Geffen zijn ontelbaar. Bij de diverse ontmoetingen met andere korpsen werd geconstateerd dat het vaandel toch eigenlijk niet erg representatief was. Op 26 oktober 1976 (tijdens het derde lustrum) vond de overdracht van het nieuwe vaandel plaats. In het vaandel herkennen we de kerk van Geffen, de molens, de polder en de Geffense eenheid. Middenin het vaandel prijkt de oprichtingsdatum van de muziekvereniging; 1 januari 1961. De drumband krijgt eind 1976 een compleet nieuw instrumentarium, wat wordt betaald uit het instrumentenfonds.

Op 1 september 1979 vindt Th. Prinssen de tijd rijp om afscheid te nemen. Hij zorgt voor een goede opvolger in Louis Neefs uit ´s Hertogenbosch. Vooral onder zijn leiding boekt fanfare W.I.K. grote technische vooruitgang. Op 10 september 1976 vindt een huldiging plaats van de oud-dirigent en de trouw gebleven instructeur van de drumband. Beiden zijn twintig jaar verbonden geweest aan W.I.K. Ook P. de kort neemt afscheid na jarenlang voorzitter te zijn gewest. De heer de Kort wordt voor zijn verdienste benoemd tot ere-lid van W.I.K. Wim Daamen wordt uitgenodigd om het voorzitterschap op zich te nemen.

1981 werd weer een groots jaar van W.I.K.; het 20-jarig bestaan wordt groots gevierd. Het ledenaantal is op dat moment erg uitgebreid; er zijn geen mogelijkheden voor opleiding van nieuwe leden omdat de instrumenten allemaal in gebruik zijn. De opdracht luidde dan ook: een nieuw en compleet instrumentarium, want dan is er weer ruimte en mogelijkheid tot groei en opleiding van jonge leden. 9 mei 1981 is een van de belangrijkste dagen uit de geschiedenis van W.I.K. Er kwam die dag een bedrag van 63.789,- gulden beschikbaar voor een nieuw instrumentarium. De Geffense gemeenschap droeg veel bij; 16.000,- in de vorm van renteloze leningen (160 aandelen van 100,- gulden).

Op 9 mei vond er ter ere van het lustrum een galaconcert plaats door muziekvereniging Loon op Zand onder leiding van R. Cober. Op 10 mei 1981 traden de Maaslandkorpsen op in de sporthal en verzorgde W.I.K. een slotconcert. Op 9 januari 1982 vindt de overdracht plaats van nieuwe instrumenten ten bedrage van 58.000,- gulden; 2 cornetten, 2 trompetten, 8 bugels, 3 euphoniums, een bes-bas, een grote trom en een drumstel.

Nieuwe leerlingen komen in opleiding en de vereniging groeit. Het lukt helaas niet om op concours onder leiding van L. Neefs te promoveren. Op 26 september 1984 neemt de enthousiaste Louis Neefs wat teleurgesteld afscheid. Hij wordt op 3 oktober 1984 opgevolgd door Jo Delnoije. Ook W. van de Hurk neemt afscheid van de drumband; op 9 november 1984, precies 25 jaar na de eerste repetitie. Mevrouw N. van Mook gaat hem opvolgen.

1985: het jaar van de successen! De nieuwe instrumenten, de nieuwe opleiding van de leerlingen door muziekschool en eigen korpsleden, gaan vruchten afwerpen. Op 30 maart behaalt de fanfare eindelijk de zolang begeerde `Maaslandcup´en mag daarom in het jubileumjaar 1986 de `Maaslandwedstrijden´organiseren. In 1985 wordt W.I.K. verblijd met een nieuwe telg: de oprichting van de majorettes groep is een feit. Marianne Lepoutre richt de groep op en is tevens instructrice van de jonge majorettes. Op 1 December 1985 behaalde de fanfare op het bondsconcours te St. Michielsgestel de eerst prijs met promotie en is de plaats in de eerste afdeling van de Bond van Brabantse Muziekgezelschappen bereikt. Ook kreeg W.I.K. in 1985 een eigen clublokaal, het leegstaand schoolgebouw ´Klavertje Vier´.

Het zilveren lustrum wordt in 1986 uitgebreid gevierd. In het weekend van 23-24-25 mei stond heel Geffen op z’n kop. Het feest was een groot succes en W.I.K. werd in een mooi nieuw pak gestoken.